Smluvní podmínky

1.

Při pronájmu člunů, nebo ostatního vybavení je pronajimatel povinen se prokázat minimálně dvěma doklady totožnosti ( občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas ), nebo jedním dokladem totožnosti a rodným listem.

2.

Kauci na pronajaté vybavení a půjčovné je zákazník povinen složit nejpozději při zapůjčením vybavení. Výši Kauce a ceník vybavení je k nahlédnutí v části "Ceník". Kauce slouží jako jistina na zapůjčené věci a jako případná náhrada způsobených škod. V případě ztráty nebo odcizení je zákazník povinen uhradit nákup srovnatelného vybavení v plné výši i nad rámec kauce.

3.

Zákazník je povinen dbát na řádné užívání zapůjčených věcí tak, aby nedošlo k jejich poškození, zcizení či jiné újmě. Je zakázáno člun přetěžovat, užívat jej k jiným účelům než je určen a dále jej půjčovat. V případě odcizení, vážného poškození nebo ztrátě zapůjčených věcí je zákazník povinen okamžitě informovat půjčovnu.

4.

Zapůjčené věci jsou zákazníkovi předvedeny v provozuschopném stavu a je seznámen s rozložení a složením člunu a s obsluhou závěsného motoru, používáním správného paliva i celého kompletu. Do smlouvy o zapůjčení věcí je zaznamenán stav vypůjčených věcí a zařízení . Zákazník je povinen požívat pouze paliva, která jsou určena půjčovnou.

5.

Při vrácení zapůjčeného kopletu je provedeno přezkoušení funkčnosti a po odečtení zůstatku půjčovného je zákazníkovi vrácen zbytek kauce. V případě poškození nebo ztráty zapůjčených věcí bude škoda vyčíslena, odečtena ze složené kauce a zákazníkovi písemně vyúčtována. Případné poškození bude opraveno ve značkovém servisu a výše opravy bude přeúčtována zákazníkovi.

6.

Zapůjčení věcí je třeba předem rezervovat. Rezervační poplatek činí 30% půjčovného, při vyzvednutí věcí je odečten z celkové částky půjčovného. V případě nevyzvednutí věcí rezervační poplatek propadá ve prospěch půjčovny. Zrušení rezervace je možné za těchto podmínek nad 45 dnů před zápůjčkou bez storno poplatku, 44 až 25 dnů před zápůjčkou za storno poplatek 1/2 rezervačního poplatku.


Kde nás najdete?